ทฤษฏีที่ว่าด้วย การเข้ารหัสข้อมูล และการเข้ารหัสช่องสัญญาณ โดยมีภาพรวมดังนี้

it_theory1.jpg

1. Source Coding

หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Data Compression หมายถึงกระบวนการสร้างข้อมูลในรูปแบบ Digital ที่ไม่ซ้ำกัน เช่นหากเราต้องการส่ง a b c ไปให้ถึงผู้รับ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่ส่งไปถึงผู้รับ โดยที่ผู้รับเข้าใจตรงกัน ว่าสิ่งที่ผู้ส่งมานั้น คือ a b หรือ c ซึ่งในความเป็นจริงๆ ข้อมูลที่จะส่งมีตั้งแต่ a-z A-Z ตัวเลข ตัวอักษรพิเศษ ^ & % $ # ส่งอย่างไร ถึงจะใช้จำนวน bit ที่สั้น และปลายทางสามารถเข้าใจได้ทันทีว่า Bit ที่ได้รับนั้น คือข้อมูลใด โดยมีจุดประสงค์ เพื่อจัดเก็บที่ดี (ขนาดเล็กลง) และเพื่อส่งข้อมูลถึงกัน (ข้อมูลจะมีขนาดเล็ก ส่งได้เร็ว)

2. Channel Coding

การเข้ารหัสผ่านช่องสัญญาณ (Channel Coding) โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้รับ รับสัญญาณ ได้ครบถ้วน หรือหากเกิดมีสัญญาณรบกวนขึ้น ผู้รับสามารถรับรู้ได้ถึงความผิดพลาด โดยที่ไม่ได้เน้นการบีบอัดข้อมูลมากนัก อาจเพิ่ม Bit เข้าไปตรวจสอบ หรือเพิ่มจำนวน Bit เข้าไป เพื่อให้ฝั่งรับสามารถตรวจสอบ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ได้ โดยวิธีนี้เรียกว่า Forward Error Correction (FEC) ตัวอย่างเช่น

  • Block Code [Hamming code(7,4)]
  • Convolution Coding
  • Turbo Coding
  • more …

Channel Coding ที่เพียงแค่ให้ผู้รับปลายทางทราบว่ามีข้อมูลผิดพลาดเข้ามาเพียงอย่างเดียว และผู้รับร้องขอให้ผู้ส่ง ส่งใหม่ เรียกว่า Automatic Repeat-reQuest (ARQ) ตัวอย่างได้แก่

  • Hash Function
  • CRC
  • more....

ที่มา : http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/category/information-theory/

edit @ 6 May 2010 10:50:30 by pixzar

Comment

Comment:

Tweet

#1 By phraseology (103.7.57.18|182.53.41.138) on 2012-09-12 18:46