โจทย์ algorithm

posted on 07 May 2010 13:52 by pixzar

ถ้าชายคนหนึ่งกระโดดสูง h เซนติเมตรในครั้งแรก และครั้งต่อๆไปจะกระโดดสูงน้อยลงครั้งละ 10 เซน
ติเมตร จงหาว่าชายคนนี้จะกระโดดได้กี่ครั้ง เขียนเป็น Flow chart<br /><br /> 1_{st} time rightarrow H_{1} = h m<br /><br />


<br /><br /> 2_{nd} time rightarrow H_{2} = h - 10 m<br /><br />


<br /><br /> n_{th} time rightarrow H_{n} = h - (n - 1)times 10 m<br /><br />

#include
main()
{
       int a=0,h;
             
       scanf("%d",&h);
       if(h>10)
       {
        while(h>0)
        {
         h=h-10;
         if(h>0)
          a++;
        }
        printf("Time is %d ",a);
        }
        else
        ;
      getch();
}

Comment

Comment:

Tweet