จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ จงวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบการแก้ปัญหา โดยใช้อัลกอริทึม และผังงาน

ในการคำนวณผลการเรียนของนักศึกษา โดยคะแนนรวมจากการเก็บคะแนนการสอบ 2 ครั้ง คือ สอบภาคปฏิบัติคะแนนเต็ม 200 คะแนน และการสอบภาคทฤษฎีคะแนนเต็ม 400 คะแนน นำคะแนนรวมมาคิดเป็นร้อยละ แล้วตัดสินผลการเรียน 5 ระดับดังนี้

 • ถ้าคะแนนรวม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้ผลการเรียนเป็น A
 • ถ้าคะแนนรวม ตั้งแต่ร้อยละ 70-79 ให้ผลการเรียนเป็น B
 • ถ้าคะแนนรวม ตั้งแต่ร้อยละ 60-69 ให้ผลการเรียนเป็น C
 • ถ้าคะแนนรวม ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 ให้ผลการเรียนเป็น D
 • ถ้าคะแนนรวม ต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ผลการเรียนเป็น F

 

ตอบ

1) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา

1. ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แสดงผล "ผลการเรียน"

2. ข้อมูลนำเข้า

คะแนนรวมจากการสอบทั้ง 2 ครั้ง

3. การคำนวณ

ร้อยละของคะแนนรวม = (คะแนนรวมจากการสอบทั้ง 2 ครั้ง / 600) * 100

ผลการเรียน ใช้เงื่อนไขการกำหนดค่าดังนี้
 •  
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น A
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 70-79 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น B
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 60-69 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น C
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 50-59 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น D
 •  
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ต่ำกว่า 50 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น F

2) ขั้นออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา

ใช้อัลกอริทึม บรรยายขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. ป้อนข้อมูล "คะแนนรวมจากการสอบทั้ง 2 ครั้ง"

2. คำนวณร้อยละของคะแนนรวม

ร้อยละของคะแนนรวม = (คะแนนรวมจากการสอบทั้ง 2 ครั้ง / 600) * 100

3. กำหนดค่าผลการเรียน โดยใช้เงื่อนไขดังนี้

 •  
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น A แล้วไปที่ข้อ 4
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 70-79 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น B แล้วไปที่ข้อ 4
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 60-69 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น C แล้วไปที่ข้อ 4
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ตั้งแต่ 50-59 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น D แล้วไปที่ข้อ 4
 •  
  • ถ้าร้อยละของคะแนนรวม ต่ำกว่า 50 ให้กำหนดค่าผลการเรียนเป็น F แล้วไปที่ข้อ 4

4. แสดงค่าของผลการเรียน

5. จบการทำงาน

 

3) ผังงาน

กำหนดชื่อตัวแปรดังนี้

- คะแนนรวมจากการสอบทั้ง 2 ครั้ง ใช้ตัวแปรชื่อ Marks

- ร้อยละของคะแนนรวม ใช้ตัวแปรชื่อ Percent

- ผลการเรียน ใช้ตัวแปรชื่อ Grade

 

 ที่มา : http://std.kku.ac.th/4630801741/test4.htm

edit @ 7 May 2010 14:29:52 by pixzar

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณมากค่ะ รู้สึกเข้าใจขึ้นเยอะbig smile double wink surprised smile

#1 By แพรวา (124.121.119.158) on 2011-07-09 13:06