ตัวอย่างขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือวงจรชีวิตของการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทรับงานเอาท์ซอร์สพัฒนาเว็บไซต์ สามารถสรุปเป็น 6 กระบวนการย่อยๆ ดังต่อไปนี้

Website Development Life Cycle, WDLC

Website Development Life Cycle, WDLC

1. Analysis & Planning

ลูกค้าและทีมงานของบริษัทมานั่งจับเข่าคุยวิเคราะห์ความต้องการของเว็บไซต์ให้ครอบคลุมในต้องการทางธุรกิจ และสรุปออกมาเป็น Business Requirement ว่าในเว็บไซต์จะมีบริการอะไรบ้าง แต่ละบริการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ฯลฯ

Input: บันทึกการประชุม (email, chat records, request for quote, etc.), เอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

Output: Business Requirement Document

2. Specification Building

การแปลงจาก Business Requirement ให้เป็น Technical Specification

Input: Business Requirement Document

Output: Website Wireframe, Time Evaluation

3. Design and Development

- Database design or installation

- ออกแบบ Site Layout และ Template

- Html + CSS version

- สร้าง QA Checked List

Input: Wireframe

Output: Html version, Data Structure, QA Checked List

4. Coding

Web Designer และ Web Programmer ทำงานคู่ขนานโดยมี SCM เข้ามาเกี่ยวข้อง และเข้าสู่ขั้นตอน System Integration และเตรียมเอกสาร User Manual

Input: Site design กับ templates, Time Evaluation/To-Do List, QA Checked List

Output: Demo site, Configuration Management Records

5. Testing

ต้องทำการทดสอบอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วน Staging และ Real Site ซึ่งต้องทดสอบในขั้นตอน Integration testing, Scalability testing, load testing, resolution testing และ cross-browser compatibility testing ทั้งแบบ manual testing และ automated testing

Input: Demo Site, Real Site, Website Wireframe, QA Checked List

Output: Completed Website, QA Checked List Records

6. Maintenance and Updating

เพื่อให้เว็บไซต์มีการอับเดทอยู่เสมอการบำรุงรักษาจึงเกิดขึ้น ซึ่งการบำรุงรักษาก็จะมีการทำซ้ำ ตามกระบวนการต่างๆ ที่ผ่านมา

Input: Website, Content/Functions ที่ต้องการอับเดท, Change Request Form, Maintenance Log & Description

Output: Application ที่ปรับปรุงแล้ว, Maintenance Log & Description Records

*** การวัดผลและสรุปงานหลังจบโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: Wireframe, Time Evaluation, Problem & Solution Records, Process Improvement Conference Procedure

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ

  • โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ Website development outsourcing เป็นสิ่งที่จะต้องทำไปควบคู่กับงานประเภทอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ เช่น การวางแผนโครงการ การจัดการความรู้ และการทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้งานที่ได้มีคุณภาพ และลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ไปในการตรวจสอบคุณภาพนั่นเอง
  • บริษัทที่เป็น Software house ขนาดเล็ก และมีพนักงานน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงาน การจัดการเอกสารต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานหลักจึงเป็นสิ่งที่ยากในการจัดการ และทำให้มีขึ้นได้ การคิดค้นหากระบวนการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มขั้นตอนการจัดการเอกสารเข้าไปในส่วนที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะทำให้มีขึ้น อาทิ การพัฒนา QA  checklist ที่เหมาะสมกับขั้นการทำงานขององค์กร ทั้งลักษณะงาน และเป็นแม่แบบในการปฏิบัติสำหรับทุกๆ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  • องค์กรที่รับงานด้าน Website development outsourcing บางแห่งยังไม่มีการนำการจัดการโครงร่างเข้ามาจัดการในการทำงานด้านนี้ และบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการใช้การจัดการโครงร่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งยังจะต้องมีการปรับปรุงสรรหาขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
  • ไม่ว่าจะพัฒนาเว็บไซต์จากที่ใดในโลก การทำ QA ก็มีความคล้ายคลึงกับการทำ QA ของ website development ทั่วไป เพียงแต่จะต้องมีการบวนการสื่อสารแบบต่างๆ เพิ่มเติมเข้าในช่วยการ โดยมีช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น messenger, email, online collaboration tool เป็นต้น
  • ถ้างานส่วนใหญ่ของบริษัท เป็น PHP Framework แต่การทดสอบในระดับ PHP unit จะเป็นงานที่มักไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีเวลาที่จำกัดในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ โดยมีแรงงานคนจำนวนน้อย การทดสอบส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบด้านอื่นๆ มากกว่า และเป็นไปแบบทั้ง manual และ automation การคิดค้นกระบวนการและการเลือกใช้ tool เพื่อเข้ามาช่วยทดสอบในระดับ PHP unit จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา : http://nidcha.wordpress.com/2009/08/30/website-development-life-cycle-wdlc-for-web-development-outsourcing/

Comment

Comment:

Tweet

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Coursework help research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#1 By Coursework help (59.103.222.97) on 2010-10-04 18:39