MIS

ตัวอย่างขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือวงจรชีวิตของการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทรับงานเอาท์ซอร์สพัฒนาเว็บไซต์ สามารถสรุปเป็น 6 กระบวนการย่อยๆ ดังต่อไปนี้

Website Development Life Cycle, WDLC

Website Development Life Cycle, WDLC

1. Analysis & Planning

ลูกค้าและทีมงานของบริษัทมานั่งจับเข่าคุยวิเคราะห์ความต้องการของเว็บไซต์ให้ครอบคลุมในต้องการทางธุรกิจ และสรุปออกมาเป็น Business Requirement ว่าในเว็บไซต์จะมีบริการอะไรบ้าง แต่ละบริการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ฯลฯ

Input: บันทึกการประชุม (email, chat records, request for quote, etc.), เอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

Output: Business Requirement Document

2. Specification Building

การแปลงจาก Business Requirement ให้เป็น Technical Specification

Input: Business Requirement Document

Output: Website Wireframe, Time Evaluation

3. Design and Development

- Database design or installation

- ออกแบบ Site Layout และ Template

- Html + CSS version

- สร้าง QA Checked List

Input: Wireframe

Output: Html version, Data Structure, QA Checked List

4. Coding

Web Designer และ Web Programmer ทำงานคู่ขนานโดยมี SCM เข้ามาเกี่ยวข้อง และเข้าสู่ขั้นตอน System Integration และเตรียมเอกสาร User Manual

Input: Site design กับ templates, Time Evaluation/To-Do List, QA Checked List

Output: Demo site, Configuration Management Records

5. Testing

ต้องทำการทดสอบอย่างเข้มข้น ทั้งในส่วน Staging และ Real Site ซึ่งต้องทดสอบในขั้นตอน Integration testing, Scalability testing, load testing, resolution testing และ cross-browser compatibility testing ทั้งแบบ manual testing และ automated testing

Input: Demo Site, Real Site, Website Wireframe, QA Checked List

Output: Completed Website, QA Checked List Records

6. Maintenance and Updating

เพื่อให้เว็บไซต์มีการอับเดทอยู่เสมอการบำรุงรักษาจึงเกิดขึ้น ซึ่งการบำรุงรักษาก็จะมีการทำซ้ำ ตามกระบวนการต่างๆ ที่ผ่านมา

Input: Website, Content/Functions ที่ต้องการอับเดท, Change Request Form, Maintenance Log & Description

Output: Application ที่ปรับปรุงแล้ว, Maintenance Log & Description Records

*** การวัดผลและสรุปงานหลังจบโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: Wireframe, Time Evaluation, Problem & Solution Records, Process Improvement Conference Procedure

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ

  • โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ Website development outsourcing เป็นสิ่งที่จะต้องทำไปควบคู่กับงานประเภทอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ เช่น การวางแผนโครงการ การจัดการความรู้ และการทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้งานที่ได้มีคุณภาพ และลดขั้นตอนและเวลาที่ใช้ไปในการตรวจสอบคุณภาพนั่นเอง
  • บริษัทที่เป็น Software house ขนาดเล็ก และมีพนักงานน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงาน การจัดการเอกสารต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานหลักจึงเป็นสิ่งที่ยากในการจัดการ และทำให้มีขึ้นได้ การคิดค้นหากระบวนการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มขั้นตอนการจัดการเอกสารเข้าไปในส่วนที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสมควรที่จะทำให้มีขึ้น อาทิ การพัฒนา QA  checklist ที่เหมาะสมกับขั้นการทำงานขององค์กร ทั้งลักษณะงาน และเป็นแม่แบบในการปฏิบัติสำหรับทุกๆ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
  • องค์กรที่รับงานด้าน Website development outsourcing บางแห่งยังไม่มีการนำการจัดการโครงร่างเข้ามาจัดการในการทำงานด้านนี้ และบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการใช้การจัดการโครงร่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งยังจะต้องมีการปรับปรุงสรรหาขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
  • ไม่ว่าจะพัฒนาเว็บไซต์จากที่ใดในโลก การทำ QA ก็มีความคล้ายคลึงกับการทำ QA ของ website development ทั่วไป เพียงแต่จะต้องมีการบวนการสื่อสารแบบต่างๆ เพิ่มเติมเข้าในช่วยการ โดยมีช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น messenger, email, online collaboration tool เป็นต้น
  • ถ้างานส่วนใหญ่ของบริษัท เป็น PHP Framework แต่การทดสอบในระดับ PHP unit จะเป็นงานที่มักไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากมีเวลาที่จำกัดในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ โดยมีแรงงานคนจำนวนน้อย การทดสอบส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบด้านอื่นๆ มากกว่า และเป็นไปแบบทั้ง manual และ automation การคิดค้นกระบวนการและการเลือกใช้ tool เพื่อเข้ามาช่วยทดสอบในระดับ PHP unit จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ที่มา : http://nidcha.wordpress.com/2009/08/30/website-development-life-cycle-wdlc-for-web-development-outsourcing/

Limited brands creates a superb supply chain

posted on 24 May 2010 09:21 by pixzar in MIS

Limited brands creates a superb supply chain

Limited brands creates a superb supply chain
Problem
- Limited Brands เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (ยอดขายเกิน 10 billion ในปี 2005)
- โดยผลการควบรวมกิจการทำให้การเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็เผชิญกับระบบ IT และ application ที่ผสมปนเปกันและมีความซับซ้อน หลาย ๆ ส่วนไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้
- ในปี 2001 ร้านค้าปลีกเริ่มมีการแข่งกันอย่างรุนแรง ดังนั้น บริษัทได้ shift ไปสู่ high end product line เพื่อมีกำไรมากขึ้น มีคู่แข่งน้อยลง จึงต้องการ supply chain technology และ กระบวนการแบบใหม่ เพื่อผลักดันสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นเพื่อสอดรับกับกลยุทธ์การเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาต้องการการควบรวมและกระจาย SC และ Logistics เพื่อสนับสนุนสินค้าต่าง ๆ ให้เกิดคุณค่าในยี่ห้อต่าง ๆ สูงสุด
- เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เหมาะสม เช่น วันหนึ่ง ๆ มีรถบรรทุกสินค้าเข้ามา 400 คันในขณะที่มีที่จอดเพื่อขนส่งสินค้า 150 คันเท่านั้น ทำให้หลาย ๆ ร้านค้าไม่ได้รับสินค้าไปจำหน่ายตรงเวลา ผู้วางแผนมีข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน ไม่มีใครรู้ว่า รถเข้ามาจากที่ไหน และจะออกไปส่งสินค้าที่ใด SC ไม่สอดรับ (Synchronize) กัน ท้ายที่สุด สินค้าคงคลังบางเวลาก็มีประมาณมากเกิน บางเวลาก็ไม่เพียงพอ

Solution:
- บริษัทได้ทำโครงการเพื่อเปลี่ยนจาก Legacy system ไปเป็น integrated, high-visibility supply chain platform โดยใช้ IT ระบบใหม่ของ TIBCO’s EAI (Enterprise Application Integration) ซึ่งถูกดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของบริษัท หลังจากนั้นก้ได้เพิ่มตัวอื่น ๆ เข้ามา เช่น Manugistic (SCM), ERP เป็นต้น

Results:
- ปี 2004 เพิ่มยอดขายเป็น 530$/ตารางฟุต (ปี 2001 ได้ 468$) ปี 2006 มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% Business process ได้รับการปรับปรุง

9.1 Interorganizational Activities and Order Fulfillment
- On-demand enterprise and real-time operations
- On-demand enterprise จะอยู่บนพื้นฐานของคำสัญญาว่าจะผลิต (หรือให้บริการ)เมื่อได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งจะมีความหมายทำนองเดียวกับ build-to-order หรือ mass customize (และจะตรองข้ามกับ produce-to-stock)
- On-demand and real time กระบวนการแบบ on-demand หมายถึง ไม่มีขั้นตอนการผลิตใดเกิดขึ้นล่วงหน้า (ahead) หรือ ล้าหลัง (behind) ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพื่อสนอง ตอบข้อกำหนด (condition) ในเวลาจริง (real time) เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มี backorders, safety stock, lag time, excess inventory
สองแนวความคิดนี้ ถือเป็นการปฏิวัติ Supply chain ทีเดียว

Interorganizational Activities
Common activities ที่เกิดขึ้นระหว่าง (between) หรือท่ามกลาง (among) business partner ได้แก่
1) Buying and Selling
2) Joint venture
3) Collaboration
4) Other Activities
การปรับปรุง Interorganizational activities จะสัมพันธ์กับ Supply chain
Overview of order fulfillment
- Order fulfillment
- Order fulfillment
- Back-office operation
- Front-office operation (หรือ customer-facing activities)
- Logistics
- ตามนิยามนี้หมายรวมไปถึง inbound, outbound, internal และ external movement รวมไปถึงการส่งวัตถุดิบและสินค้ากลับคืน และ รวมไปถึง order fulfillment อีกด้วย
- ปัจจัยหลักของ order fulfillment คือ ทำการจัดส่งสินค้าหรืองานบริการให้ตรงเวลา (right time) ถูกสถานที่ (right place)ในราคาที่เหมาะสม (right cost)

The EC Order Fulfillment Process1) มั่นใจว่าลูกค้าจะจ่ายเงิน
2) ตรวจสอบดูว่ามีของใน stock หรือไม่
3) ถ้ามีของ จัดเตรียมการส่งของ
4) ประกันความเสียหาย
5) กระตุ้นเพื่อเติมให้เต็ม
6) ทำการผลิต In-house
7) ใช้ Supplier
8) ติดต่อลูกค้า
9) รับของคืน (reverse logistics)

ปัญหาและทางแก้
1) Delays in transportation/shipments
2) Human errors in information sending
3) Misunderstandings of orders
4) Over-or-understocked inventories
5) Shipments to wrong places or wrong quantities
6) Late or wrong reporting on delivery
7) Slow or incorrect billing
8) Difficult product/part configuration
9) Inability of IT systems of two organizations to “talk” to each other
10) High cost of expedites shipments

9.2 Interorganizational Systems (IOSs)
- Interorganizational System (IOS) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการไหล (flow)ของสาร สนเทศระหว่างสองแผนกหรือมากกว่า วัตถุประสงค์หลักคือ การประมวล transaction ต่างๆ ให้ได้ผลอย่างแท้จริง เช่น การจัดส่งใบสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน และการจ่ายเงิน เป็นต้น
- IOS ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้ตอบสนองโดยตรงต่อแรงกดดันทางด้านธุรกิจสองด้าน คือ (ในแง่ของการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของพันธมิตรทางธุรกิจ) เพื่อเป็นการลดต้น ทุนต่างๆ และ เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลกับลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ ต่างๆ
- ถ้า IOS ใช้การสื่อสารผ่านบริษัทสื่อสารใดๆแล้ว การสื่อสารนั้นๆเรียกว่า valued-added networks (VAN) ซึ่งเป็นแบบส่วนบุคคล

Types of Interorganizational Systems
รูปแบบของ Interorganization System ที่พบเห็นการบ่อยๆได้แก่
1) B2B trading systems ช่วยในการซื้อขายระหว่างพันธมิตรทางธรุกิจ
2) B2B support systems เป็นระบบที่ไม่เกี่ยวกับการค้าขาย เช่น Hub, directories หรือการให้บริการต่าง ๆ
3) Global systems ช่วยในการเชื่อมต่อบริษัทสองสามบริษัทที่อยู่คนละประเทศเข้าด้วย กัน
4) Electronic funds transfer (EFT) ข่ายการสื่อสารช่วยในการโอนเงินระหว่างสถาบัน การเงิน
5) Groupware ช่วยทางด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร
6) Shared databases หมายถึง การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
7) Systems that support virtual corporations ระบบสนับสนัน virtual corporations

IOS Support Technology
IOS เทคโนโลยี หลักๆแล้วประกอบด้วย
1) Electronic data interchange (EDI)
2) Extranets
3) XML
4) Web services

Overview of IOSs
9.3 Global Information Systems
- Interorganizational systems ที่เชื่อมต่อบริษัทหลายๆบริษัทที่อยู่ในสองประเทศ หรือ มากกว่าเข้าด้วยกัน เรียกกันโดยทั่วไปว่า Global Information System
- Global Information System มักใช้กับ
1) Multinational company หมายถึงบริษัทที่ปฎิบัติงานอยู่ในหลายๆประเทศ เช่น Coke, McDonald’s, IBM เป็นต้น บริษัทเหล่านี้มี sale offices และ/หรือ production facilities อยู่ในหลายประเทศ ซึ่งมีพนักงานจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายไม่แพง หรือ มีพนัก งานฝีมือสูงแต่เงินเดือนไม่มาก หรือ ตั้งอยู่ใกล้กับตลาด
2) International company ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่อยู่ในหลายๆประเทศ เช่น Toyota ทำงานร่วมกับ supplier ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
3) Virtual global company ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมมือกันจากหลายๆประ เทศ

Benefits of Global Information System
ประโยชน์หลักๆของ global information system ที่เกิดขึ้นโดย IT ได้แก่
1) มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้ผู้ร่วมงานที่อยู่ไกล กัน สามารถทำงานร่วมกัน ตัดสินใจ ดูการทำธุรกรรมต่างๆ และ ดำเนินการควบคุม พันธมิตรทางธุรกิจสื่อสารกันได้โดยใช้ e-mail, EDI และ extranet
2) มีการประสานงานกันเพื่อการชดเชยความแตกต่างกันทางด้านระยะทาง เวลา ภาษาและวัฒนธรรม การประสานงานทำได้ดีขึ้นโดยใช้ groupware software, group decision support system, extranet และ Teleconference devices
3) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของพันธมิตรทางงธุรกิจ และ สามารถทำงานในโครง การเดียวกันได้ แม้ว่าสมาชิกต่างๆ จะอยู่ต่างสถานที่กัน โดยทำผ่านทาง video conference และ screen sharing

Issues in global IS design
งานในการออกแบบ interorganization information system จะมีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ IOS เป็น Global system สิ่งที่ควรคำนึงได้แก่
1) ความแตกกต่างระหว่างวัฒนธรรรม (Cultural difference)
2) ท้องถิ่น (Localization)
3) เศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน (Economic and political differences)
4) ข้อกฎหมาย (Legal issues)
5) การออกแบบเวบไซต์สำหรับคนทั่วโลก (Designing Web Sites for a Global Audience)
6) Globalization and Offshoring of Software and Other IT Activities จะเกี่ยวกับ offshore outsourcing
7) Globalization and Personnel issues

Characteristic and problem along global supply chains
Global supply chains เป็นการรวม supplier และ/หรือ customers ในประเทศต่างๆ เอาไว้ด